7p

ปัจจัยของกลยุทธ์ทางการตลาดมีอยู่มากมาย ดังนั้นการจำกัดหรือสร้างหลักการให้เหมาะกับการนำไปวางแผนต่อทั้งการตลาดดิจิทัล และธุรกิจรูปแบบที่หลากหลายอื่น ๆ 7P หรือปัจจัยทางการตลาด 7 ประการจึงมีการจำแนกออกมาให้ชัดเจน 7P marketing คือตัวแปร และปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจ โดยสิ่งเหล่านี้จะครอบคลุมโครงสร้างทางการตลาด ไปถึงลูกค้า และเราจะมาดูรายละเอียดกันว่า 7P มีอะไรบ้าง นำไปใช้ยังไงกับธุรกิจของเราได้หลักการตลาด 7P คืออะไร 

7P คือหลักการทางการตลาดที่เป็นส่วนผสมจากหลายๆปัจจัยและหลายแนวทาง นำมาแต่ละจุดเด่นหรือแต่ละปัจจัยมาวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น ผ่านแนวทางหรือหลักการที่เป็นระบบ จำแนก 7P Marketing อย่างชัดเจน โดยองค์ประกอบทางการตลาด หรือกลยุทธ์ 7P ถูกออกแบบมาให้รองรับธุรกิจที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้งานได้กับธุรกิจทุกประเภท พร้อมช่วยจัดวางแผนการอย่างเป็นเหตุเป็นผล


7P มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจในปัจจุบัน

การตลาด 7p

ช่วยในการวางแผนการตลาดง่ายขึ้น เป็นระบบขึ้น

7P เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพราะจะทำให้เราสามารถจัดกระบวนการคิด หรือสร้างแคมเปญที่มีคุณภาพออกมาได้ โดยอิงจากการตลาด 7P ทำให้การวางแผน ดูมีความเป็นรูปธรรมและมีเหตุมีผล จับต้องได้มากขึ้น ทั้งยังง่ายต่อการคิดหรือสร้างแผน ทำให้กระบวนการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถก้าวนำธุรกิจคู่แข่งได้ และตีโจทย์แผนการนำเสนอ หรือการบริการได้อย่างเป็นประสิทธิภาพผ่าน หลัก7P

ทำให้คาดการณ์และปรับแต่งแนวทางของธุรกิจได้

ไม่ว่าเราจะประกอบธุรกิจแบบใด ขายสินค้าหรือบริการ หลักการ ตลาด 7P ก็สามารถทำให้เราทราบถึงแนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทำได้ง่าย เพราะปัจจัย 7P มีมากเพียงพอที่จะนำมาประมวลผลและหาข้อดีข้อด้วยของธุรกิจที่เราทำอยู่ จนนำไปสู่การพัฒนาและปรับแต่งในแง่ของกลยุทธ์ได้แม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังใช้หลักการ 7P Marketing เพื่อส่งเสริมการขาย ครอบคลุมไปถึงการดูแลลูกค้าได้อย่างตรงจุด เข้าใจง่าย

ทำให้บริษัทรู้จักและเข้าใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้่าผ่านแผนการตลาด 7P สามารถทำได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้หลัก 7P วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลลักษณะของลูกค้า ทำให้เราสามารถเสิร์ฟบริการและเนื้อหาที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ และยิ่งในตลาดออนไลน์หลัก 7PS ก็จะครอบคลุมพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 7P จะสามารถจัดองค์ประกอบได้หลากหลายตามโมเดลธุรกิจทุกรูปแบบได้

ทำให้รู้วิสัยทัศน์ของบริษัท

หลักการวิเคราะห์ 7P นอกจากจะทำให้เราจัดการแผนการตลาดได้อย่างชาญฉลาดแล้ว เรายังรู้แนวโน้มของธุรกิจ ว่าสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้าง เราเก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลประสิทธิภาพหรือกระบวนการบริหารของบริษัท จะทำให้เราสามารถมองเห็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนได้ชัดเจน กลยุทธ์การตลาด 7P จะมีส่วนในการจัดสรร และให้ระบบระเบียบแก่การทำงานได้ ทำให้เราทราบถึงเป้าหมายต่อไปในการทำให้ธุรกิจโตขึ้น


องค์ประกอบของ 7p ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

Price ราคา

หนึ่งใน 7P ย่อมาจาก Price ปัจจัยด้านราคา ที่เป็นหลักการในการตั้งราคาอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดย Price ในปัจจุบันจะเป็นแนวทาง หรือใช้ข้อมูลจากการอ้างอิงผ่าน พฤติกรรมของลูกค้า ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรามีกำลังซื้อแค่ไหน นับจากงบประมาณและต้นทุนของสินค้า เราจะตั้งราคาสินค้าหรือบริการให้ตรงใจกับผู้ซื้อ และได้กำไร พร้อมหาแนวทางระหว่างราคาที่ดีกับคุณภาพที่ดี ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัว ด้วยหลักการ 7P 

Product ผลิตภัณฑ์

Product หมายถึงผลิตภัณฑ์ เป็น 7P ที่ให้ความสำคัญในด้านสินค้าและบริการ ซึ่งหากเราวิเคราะห์ 7P ที่เป็น Product เราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นภาพรวมมากขึ้น นั่นก็คือ Branding หรือแบรนด์ ที่เป็นตัวกำหนดจุดยืนของสินค้าและบริการ ผ่านงานออกแบบสินค้าตั้งแต่ตัวสินค้า ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ควรมีเป้าหมายและรูปลักษณ์ที่เหมาะกับแบรนด์ไปในทางเดียวกัน พร้อมบริการที่ดี 7P ยังมอบสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์มีคุณภาพมากขึ้น

Place ช่องทางการขาย

เบื้องต้นหลักของ 7P ในปัจจัยด้านช่องทางการขาย คือการเลือกสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่มีจำนวนเป้าหมายมากเพียงพอต่อความต้องการ และเป้าหมายหรือลูกค้าก็ต้องเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการในตัวสินค้า และต่อเนื่องสู่ปัจจุบันในโลกของการตลาดดิจิทัล 7P คือปัจจัยด้าน Place ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์หรือ Shopping Platform ที่ต้องตอบโจทย์กับแบรนด์หรือลักษณะสินค้าตามความเหมาะสม

Promotion การตลาด

ปัจจัย 7P ที่เป็นการตลาด เป็นการสร้างแคมเปญหรือเนื้อหาต่างๆ ผ่านกลยุทธ์ให้กับสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ และ 7P Promotion สำหรับการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ต้องไม่ใช่แค่การสร้างแผนการขายที่มีรูปแบบเดียว เพราะตลาดออนไลน์มีแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทำให้เราต้องเสิร์ฟการตลาดที่มีมากขึ้นและทำให้เยอะเท่าที่จะทำได้ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

People บุคคลในองค์กร

เป็นปัจจัย 7P ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากร หรือพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยต่อความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีระดับการดูแล หรือมีหน้าร้าน รวมไปถึงร้านค้าออนไลน์ที่ต้องมีการจัดการ หรือวางลักษณะให้เข้ากับแบรนด์ พร้อมงานบริการที่ให้ความสำคัญกับตัวลูกค้าเป็นหลัก โดยแผนการตลาด 7P กับปัจจัยด้าน People มีรายละเอียดด้านพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องคำนึงถึงด้วย จึงต้องให้ความสำคัญเสมอ

Process กระบวนการทำงาน

Process สำหรับ 7P คือความหมายของกระบวนการทำงาน ที่มีใจความสำคัญในการทำให้เรารู้จักจัดระเบียบในการทำกลยุทธ์ของการขาย ทำให้เราจัดสรรทรัพยากร และเวลาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 7P Process จะการสร้างระบบให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายขึ้นผ่านขั้นตอนที่คิดค้นมาเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบตะกร้าสินค้า หรือระบบการจอง รวมไปถึงการดูแลหลังการขายที่ครบครัน

Physical Evidence สิ่งแวดล้อมกายภาพ

การมองหาปัจจัยสุดท้ายของ 7P มีอะไรบ้าง หลายคนมักมองข้ามส่วนนี้ นั่นก็คือสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ลูกค้าควรได้จากแบรนด์หรือธุรกิจ ที่หากเรามีหน้าร้าน การบริการ และบรรยากาศคือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในส่วนของ 7P สำหรับการตลาดออนไลน์ คือการบริการที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้จริง หรือมีระบบ หน้าเว็บไซต์ทีทั้งสะดวก และสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เราปิดการขายได้ง่าย


7P กับ 4P มีความแตกต่างกัน ด้านใดบ้าง

7p marketing คือ

7P การตลาดที่สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน 

7P Marketing คือการตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจาก 4P ด้วยการเพิ่ม Process ที่เป็นขั้นตอน หรือกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางที่เราเดินทางไปกับลูกค้า People ที่ต้องพัฒนาพนักงาน หรือบุคลากรให้มีคุณภาพ ไม่มีข้อบกพร่องต่อการทำงาน และ Physical Evidence สภาพแวดล้อมที่ต้องเอื้อต่อการติดต่อสื่อสาร และประสบการณ์ในการใช้บริการกับลูกค้า โดยภาพรวม 7P จะเป็นการเพิ่มการตลาดที่ใส่ใจมากขึ้น

4P การตลาดที่ดูแลสินค้าเป็นหลัก 

4P คือกลยุทธ์และแนวทางการตลาดต้นแบบ ก่อนจะกลายมาเป็น หลักการ ตลาด 7P โดยเบื้องต้นของการตลาดแบบ 4P คือโมเดลที่เน้นการดูแลสินค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Place ที่ให้ความสนใจกับพื้นที่ในการขายเพื่อตอบโจทย์กับสินค้า Price ราคาที่เหมาะสมกับการได้ผลกำไร และคุ้มค่ากับงบการตลาด Promotion การตลาดที่ประสบความสำเร็จ และ Product สินค้าหรือบริการที่ต้องมีคุณภาพ สอดคล้องกับราคาที่คุ้มค่า


สรุป 7P Marketing 

เห็นได้ชัดว่ารูปแบบของ 7P Marketing ในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีการดูแลลูกค้าและสินค้าอย่างครอบคลุม Markety ก็มีบริการรับทำการตลาดที่ครอบคลุมทุก 7P เช่นกัน ด้วยการนำเอาหลัก 7PS ที่สำคัญ มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับทำ Sale Page หรือรับทำ Landing Page ก็คำนึงถึงความสำคัญด้านการนำไปเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจได้จริง และมอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ให้รักในแบรนด์ของเรา

ที่ตั้ง: 573/104 รามคำแหง 39 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อสอบถาม:  084-509-5545 061-924-7449
อีเมล: fastcommerz@gmail.com


By content